LMS là một nền tảng e-learning mã nguồn mở bao gồm (LMS and LCMS) được sử dụng trong các thị trường giáo dục đại học và cao hơn


Nền tảng này hỗ trợ 26 ngôn ngữ, phù hợp với tiêu chuẩn SCORM 1.2 và 2004 và hỗ trợ các mô hình giáo khoa khác nhau, bao gồm: Hòa nhập, Tự định hướng, Hợp tác và thậm chí cả Học tập xã hội thông qua Chat, Wiki, Diễn đàn và các chức năng khác.


Để thay đổi những từ này, vui lòng chuyển đến Quản lý / quản lý ngôn ngữ, tìm kiếm đăng nhập, và sửa từ khóa _INTRO_STD_TEXT_TITLE_INTRO_STD_TEXT